Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με τίτλο ¨Θεραπευτική Άσκηση¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Θεραπευτική Άσκηση»

(Απόφ. 31/237/8038, ΦΕΚ 1093/τ.Β’/31.03.2020)

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«Για την πλήρωση τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Θεραπευτική Άσκηση» που οργανώνει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23».

 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού  Προγράμματος στην υπ’ αριθμ. 19/15-4- 2022 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, στα πλαίσια λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπευτική Άσκηση» για το ακαδ. έτος 2022-2023.

Το Π.Μ.Σ. «Θεραπευτική Άσκηση» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) χρονικής διάρκειας τριών (3) διδακτικών εξαμήνων, βαρύτητας 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Έχει ως γνωστικό αντικείμενο την «Θεραπευτική Άσκηση», η οποία αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση στη Φυσικοθεραπεία και γενικότερα στις Επιστήμες Υγείας με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων.

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων υγείας στο επιστημονικό πεδίο της «Θεραπευτικής Άσκησης» μέσω της

α) Απόκτησης ισχυρού επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των ασθενών με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις θεραπευτικής άσκησης.

β) Διεξαγωγής μεταπτυχιακής έρευνας για την παραγωγή και αξιοποίηση προηγμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, και για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών, τεχνικών και κλινικών εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της Αποκατάστασης.

γ) Κατάρτισης των επιστημόνων υγείας με εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την κλινική φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και την εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης. Απώτερος σκοπός, η επιτυχής σταδιοδρομία τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον ιδιωτικό και δημόσιο κλινικό τομέα.

 

 

Δεκτοί στο Π.Μ.Σ. γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ) και Τμημάτων Επιστημών Υγείας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι σχεδιασμένο ώστε να καλύπτει ένα τεκμηριωμένο φάσμα γνώσης που πρέπει να παρέχει σε μεταπτυχιακό επίπεδο, ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό Τμήμα Φυσικοθεραπείας, καταθέτοντας την γνώση και την εμπειρία του βάσει της φύσης της εκπαίδευσης που παρέχει στην ειδικότητα. Η εξ ορισμού στόχευση της Φυσικοθεραπείας αφορά την βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας, η οποία έχει αναπόσπαστο στοιχείο και τελικό εκφραστή την θεραπευτική άσκηση. Κατά συνέπεια ένα Τμήμα Φυσικοθεραπείας είναι το ιδανικό περιβάλλον για την εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας, οι οποίοι διαθέτουν βάσει του πτυχίου και του επαγγέλματός τους την αναγκαία υποδομή πάνω στην παθολογία του ανθρώπου και την φυσική εξέλιξη των νόσων και τραυματισμών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών  προσεγγίζει ολοκληρωμένα την θεραπευτική άσκηση συμπεριλαμβάνοντας α) ως προς την γενική επιστημονική υποδομή: τις απαραίτητες γνώσεις μεθοδολογίας της έρευνας και στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων, καθώς και τις βασικές αρχές της επιστημονικής υποδομής για συστηματική ανασκόπηση και κριτική ανάλυση της βιβλιογραφίας αλλά και σχεδιασμό έρευνας, β) ως προς τις προηγμένες γνώσεις υποβάθρου για τον προγραμματισμό της άσκησης σε ασθενείς: την εμβιομηχανική τεκμηρίωση των παραμέτρων κίνησης και φόρτισης του ανθρώπινου σώματος κατά την εκτέλεση ασκήσεων ώστε αυτές να γίνονται με ασφάλεια και αποδοτικά, καθώς και την στρατηγική του σχεδιασμού προγραμμάτων άσκησης, συνθέτοντας τις αναγκαίες γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία ώστε η άσκηση να προσαρμόζεται ανά πάθηση ή κάκωση με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές δικλείδες και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τους στόχους του κάθε ατόμου, γ) την τεκμηριωμένα εξειδικευμένη προσέγγιση: στην άσκηση βασικών ομάδων πληθυσμού και περιοχών του σώματος, όπως επίσης και στις πιο συχνά εμφανιζόμενες παθολογικές καταστάσεις και δ) τον σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη έρευνας που άπτεται της θεραπευτικής άσκησης.

 

Τα μαθήματα του ΔΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία θα γίνεται στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα. Για τη λήψη του ΔΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’) και να εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:

 

Κωδικός ΠΜ Α΄ Εξάμηνο-Υποχρεωτικά Μαθήματα Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός
MTE-101 6 Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας Λαμπροπούλου Σ.
MTE-102 8 Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική της Θεραπευτικής Άσκησης Τσέπης Η.
MTE-103 8 Σχεδιασμός Θεραπευτικής Άσκησης Τσέπης Η.
MTE-104 8 Θεραπευτική Άσκηση – Χειροθεραπεία Σπονδυλικής Στήλης Μπίλλη Ε.
    Β΄ Εξάμηνο-Υποχρεωτικά Μαθήματα  
ΜΤΕ-201 6 Σχεδιασμός Μεταπτυχιακής Έρευνας Μπίλλη Ε.
MTE-202 8 Προηγμένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία Φουσέκης Κ.
MTE-203 8 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στη Νευροαποκατάσταση Λαμπροπούλου Σ.
MTE-204 8 Ειδικά Θέματα Άσκησης και Αποκατάστασης Μπανιά Θ.. – Ματζάρογλου Χ.
    Γ’ Εξάμηνο-Εκπόνηση Εργασίας  
MTE-301 30 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Εκάστοτε Επιβλέπων

 

 

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Θεραπευτική Άσκηση» βασίζεται τόσο στην δια ζώσης εκπαίδευση όσο και στην εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Κάθε μάθημα έχει 13 υποχρεωτικές μεταπτυχιακές διαλέξεις-κλινικά εργαστήρια (9 δια ζώσης – 3 σύγχρονες – 1 ασύγχρονη).

 

Ειδικότερα στα δυο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιούνται 3 εντατικά τριήμερα εκπαίδευσης διά ζώσης στα οποία πραγματοποιούνται 3 μεταπτυχιακές διαλέξεις-κλινικά εργαστήρια ανά μάθημα. Επίσης σε κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται  1 εξ αποστάσεως μεταπτυχιακή διάλεξη ενός Μεταπτυχιακού Μαθήματος σε εβδομαδιαία βάση (μάθημα 3 ωρών ανά εβδομάδα) βασισμένη κατά κύριο λόγο στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Η δια ζώσης εκπαίδευση πραγματοποιείται στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Ρίου)  και στα κλινικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (στο Αίγιο). Η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα σε προγραμματισμένη ώρα μέσω προγράμματος τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα των τριήμερων της εκπαίδευσης δια ζώσης στο ΠΜΣ «Θεραπευτική Άσκηση», καθώς και ο συνολικά εκπαιδευτικός προγραμματισμός του Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

 

 

Τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ είναι συνολικά 2.700 €. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις των 900 €, η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής στα επόμενα εξάμηνα.

 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα περιλαμβάνουν:

  1. Αίτηση υποψηφίου
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού πτυχίου.
  3. Βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το αναρτημένο πρότυπο στον σύνδεσμο

https://physio.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/04/Πρότυπο-Βιογραφικού-ΠΜΣ-Θεραπευτική-Άσκηση_Τμ.-Φυσικοθεραπείας_Παν.-Πατρών-1.docx

  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ).
  3. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
  4. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας).

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως και τα επιπρόσθετα που αφορούν άλλους μεταπτυχιακούς τίτλους, την επαγγελματική προϋπηρεσία, την επιστημονική δραστηριότητα ή όποιο επιπλέον προσόν μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα, κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στον στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση του Πανεπιστημίου Πατρών

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνυπολογισμό των παρακάτω κριτηρίων, το καθένα από τα οποία αποδίδει συγκεκριμένο αριθμό μορίων:

α) Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο x 5 μόρια.

β) Αναγνωρισμένος τίτλος γλωσσομάθειας που πιστοποιεί την άριστη (Γ2/C2) γνώση της αγγλικής γλώσσας (όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 1 του π.δ. 146/2007, την παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 116/2006 και τον Α.Σ.Ε.Π.: 5 μόρια.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: 0-5 μόρια.

δ) Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο επιστημών υγείας: ποιοτική αξιολόγηση από την ΕΑΥ από 0-5 μόρια.

ε) Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου συναφής με την Αποκατάσταση: από 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη.

στ) Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της ΕΑΥ: ποιοτική αξιολόγηση από 0-30 μόρια.

Στην Συνέντευξη του υποψηφίου συνυπολογίζονται:

(i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του,

(ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του,

(iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

 

 

 

Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ΦΕΚ ίδρυσής του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1093/ τ.Β’/31.03.2020).

 

 

Βασικό χρονοδιάγραμμα έναρξης προγράμματος

Η υποβολή των φακέλων της υποψηφιότητας θα γίνει μεταξύ 03 Μαΐου-30 Μαΐου, στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

 

Οι ακόλουθες κρίσιμες ημερομηνίες  μέχρι την έναρξη των μαθημάτων έχουν ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
03/ 05/ 2022 έως 30/ 05/ 2022    Αιτήσεις υποψηφιότητας
03/ 06/ 2022 Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ (με αρ. αίτησης κι αρχικά Ονόματος)
14-16 / 06/ 2022 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (10λεπτες/άτομο)
20/ 06 /2022 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων κατάταξης υποψηφίων
2124/ 06/ 2022 Ενστάσεις (Μόνο με ηλεκτρονική υποβολή)
27/ 06/ 2022 Ανακοίνωση τελικών αποτελεσμάτων
28/ 06/2022 έως 01/ 07/ 2022 Αιτήσεις για δωρεάν φοίτηση (Μόνο με ηλεκτρονική υποβολή)
08 / 07 / 2022 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δωρεάν φοίτησης
03/ 10/ 2022 Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου
Τον Οκτώβριο σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης και ύστερα από σχετική ανακοίνωση Εγγραφή στο Πρόγραμμα
Μετά από την εγγραφή και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση Πληρωμή δόσης διδάκτρων φοίτησης (Α΄Εξάμηνο)