Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Μαθηματικών με τίτλο ¨Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων (Master in Computational and Statistical Data Analytics, MCDA)” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

 

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων» (Master in Computational and Statistical Data Analytics, MCDA).

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε θέματα διαχείρισης, αναπαράστασης και επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τις σχετικές απαιτούμενες υπολογιστικές τεχνικές.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης, με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες (ΜΦ).

 

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Τμημάτων Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης. Γίνονται επίσης δεκτοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών, καθώς και Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων υπό την προϋπόθεση να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των σπουδών τους πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος για επικύρωση του πίνακα των επιτυ­χόντων (τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου 2022). Στην περίπτωση αυτή, το αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκο­μίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν το πτυχίο τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί επίσης η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

Υποβολή αιτήσεων

Για να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους, οι υποψήφιοι ΜΦ πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

 • Να υποβάλουν μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του Πανεπιστημίου Πατρών στη διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τη Δευτέρα 18/07/2022 μέχρι τη Δευτέρα 19/09/2022 και ώρα 23:59 αίτηση υποψηφιότητας συμπληρώνοντας όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
 • Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα (Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ «Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων»). Φάκελοι υποψηφιότητας με απλό ταχυδρομείο δεν γίνονται δεκτοί.

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποχρεωτικά πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά (η μη προσκόμισή τους οδηγεί σε αποκλεισμό του υποψηφίου):

 1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται το ειδικό έντυπο από την υπερσύνδεση εδώ (αρχείο σε pdf) κι εδώ (αρχείο σε word).
 2. Βιογραφικό σημείωμα (κατά προτίμηση στα πρότυπα του europass).
 3. Περιγραφή σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές σπουδές (έως 300 λέξεις). Ενδεικτικά, ο υποψήφιος μπορεί να αναφερθεί: στους λόγους για τους οποίους επέλεξε το ΠΜΣ, πως συνδέεται η ολοκλήρωση του ΠΜΣ με την επαγγελματική του εξέλιξη, επιπλέον λόγους οι οποίοι τον κινητοποίησαν για την επιλογή του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
 4. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών από ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/διπλωματούχος, υποβάλει υπεύθυνη δήλωση (δείτε πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης εδώ) στην οποία αναφέρεται ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή το πτυχίο/δίπλωμα πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων στο ΠΜΣ (τελευταία εβδομάδα Σεπτεμβρίου 2022).
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού τίτλου σπουδών στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ακόμη πτυχιούχος/δι­πλωματούχος, στην αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί ο αριθμητικός Μ.Ο. της βαθμολογίας των μαθημάτων τα οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μέχρι στιγμής, καθώς επίσης και το πλήθος των μαθημάτων που απομένουν για την ολοκλήρωση των σπουδών.
 6. Παράρτημα διπλώματος, εάν έχει χορηγηθεί.
 7. Αντίγραφο αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Όλοι οι υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς αγγλικά. Ο έλεγχος της επάρκειας στα αγγλικά γίνεται με μία γραπτή εξέταση, που συνίσταται στη μετάφραση ενός μαθηματικού κειμένου και διεξάγεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΑΥ). Η ΕΑΥ εξαιρεί από αυτήν την εξέταση υποψηφίους, που διαθέτουν αναγνωρισμένα διπλώματα, που πιστοποιούν την επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΑΣΕΠ.

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας μπορεί να περιέχει επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά για τα επικαλούμενα στην αίτηση ειδικά προσόντα  (η μη προσκόμιση τους οδηγεί σε μη μοριοδότηση των αντίστοιχων προσόντων):

 1. Πιστοποιητικό κατεύθυνσης βασικών σπουδών (εάν προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του υποψηφίου).
 2. Περίληψη πτυχιακής εργασίας έως 300 λέξεις και αντίγραφο εξωφύλλου, εάν έχει εκπονηθεί. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι τελειόφοιτος και εκπονεί πτυχιακή εργασία, μπορεί να υποβάλει έκθεση προόδου εκπόνησης του επιβλέποντα του στην οποία, μεταξύ των άλλων, πρέπει να γίνεται αναφορά στον αναμενόμενο χρόνο υποστήριξης και να υπάρχει μια γενική αξιολόγηση του έργου του/της φοιτητή/τριας. Υποψήφιοι ΜΦ, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία, καλούνται να την προσκομίσουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (το αντίγραφο θα τους επιστραφεί).
 3. Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε πρακτικά συνεδρίων ή σε επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία ή μονογραφίες του υποψηφίου, εάν υπάρχουν. Ως αποδεικτικά νοούνται οι φωτο­τυπίες των περιεχομένων του τόμου πρακτικών ή του περιοδικού ή του συλλογικού τόμου, κ.λπ. από τις οποίες αποδεικνύεται η συμμετοχή του υποψηφίου.
 4. Δύο Συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, φέρουν σήμανση γνησιότητας του γράφοντος, είναι πρόσφατες και προέρχονται είτε από μέλη ΔΕΠ, είτε από άτομα αναγνωρισμένου επαγγελματικού κύρους, με τα οποία ο υποψήφιος είχε ή έχει ακαδημαϊκή – επαγγελματική σχέση.
  • Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα σας δώσει συστατική επιθυμεί να τη στείλει ταχυδρομικά στο Τμήμα Μαθηματικών, τότε καταχωρήστε τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτησή σας και ζητήστε να σταλεί ταχυδρομικώς η συστατική επιστολή στη διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Ρίο, Πάτρα (υπόψιν κ. Παναγιωτοπούλου).
  • Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα σας δώσει συστατική επιθυμεί να στείλει ηλεκτρο­νικά την επιστολή του, τότε αυτή πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση hpanag@upatras.gr. Εσείς, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία του στην αίτησή του.
  • Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μαθηματικών μπορούν να φέρνουν τη συστατική επιστολή στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού (κ. Παναγιωτοπούλου).
 5. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών που κατέχουν, εάν υπάρχουν (π.χ. άλλο πτυχίο/δίπλω­μα ΑΕΙ/ΤΕΙ, Μ.Δ.Ε., Διδακτορικό Δίπλωμα, κ.λπ.). Εάν ο τίτλος έχει χορηγηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθεί επίσης και η σχετική πράξη αναγνώρισης.
 6. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
 7. Παράρτημα διπλώματος των ως άνω άλλων τίτλων σπουδών, εάν υπάρχουν.
 8. Αντίγραφο αποδεικτικού ξένης γλώσσας (εκτός της αγγλικής) εάν υπάρχει.
 9. Οποιαδήποτε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγησή του, π.χ. υποτροφίες, βραβεία σε διαγωνισμούς μαθηματικών, συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus, κ.λπ.

 

Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων ΜΦ γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε κλίμακα από 0 μέχρι 500 αξιολογικών μονάδων (α.μ.). Κάθε υποψήφιος πιστώνεται με έναν συγκεκριμένο αριθμό α.μ. αυτής της κλίμακας ύστερα από συνεκτίμηση:

 • των ειδικών προσόντα τους, όπως αυτά αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά,
 • την απόδοσή τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.

 

Τα κριτήρια ανά κατηγορία και οι αντίστοιχες α.μ. εκάστου κριτηρίου, περιγράφονται λεπτο­μερώς στο άρθρο 4.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

 

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2022 από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Το πρόγραμμα των συνεντεύ­ξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως, τηλεφωνικά, στους υποψηφίους και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες http://mcda.math.upatras.gr & http://my.math.upatras.gr του Τμήματος.

Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και αποβλέπει: (α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και της δυνατότητάς του να ενταχθεί στο ΠΜΣ, (β) στην επισήμανση ειδικών προσόντων κι άλλων χαρακτηριστικών δραστηριοτήτων του, (γ) στην αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων του υποψηφίου, της θέλησής του για μεταπτυχιακές σπουδές και των μελλοντικών προοπτικών του, (δ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεών του, οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων, (ε) στον εντοπισμό πιθανών προσκομμάτων ως προς την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων, (στ) σε διευκρινήσεις επί του βιογραφικού του, κ.λπ.

 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση το συνολικό αριθμό α.μ. που θα συγκεντρώσουν σύμφωνα με τα κριτήρια και ο πίνακας επιτυχόντων & επιλαχόντων εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών. Τα ονόματα των επιτυχόντων/επιλαχόντων ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι εγγραφές των νέων Μ.Φ. προγραμμα­τίζονται εντός τακτής ημερομηνίας του Οκτωβρίου 2022.

 

Παρακολούθηση – Δίδακτρα – Παροχές

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται, αφενός η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) συνολικά μαθήματα στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (4 υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 2 υποχρεωτικά και 2 κατ’ επιλογή στο Β΄ εξάμηνο) και, αφετέρου, η εκπόνηση, παρουσίαση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο. H ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. συνεισφέρει ενενήντα (90) ECTS.

 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων.

 

Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. χρηματοδοτεί μέσω της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών

 • χρηματικό έπαθλο, με κριτήρια αριστείας, σε έναν τουλάχιστον νέο-εισερχόμενο ΜΦ,
 • την παρουσίαση σε συνέδριο ή/και τη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό επιλεγμένων μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

 

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://mcda.math.upatras.gr/) ή να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (E-mail: hpanag@upatras.gr, τηλ.: 2610996747 κ. Παναγιωτοπούλου).