ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 407/1980

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΔΑ: Ψ770469Β7Θ-Ψ6Ψ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧOΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την πρόσληψη διδασκόντων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

και  Τεχνολογίας  σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ.  11/1-12-2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 193/4-11-2021 απόφασης της Συγκλήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων:

 

 1. MST_206 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  (Ι), ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
 2. MST_401 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ  ΠΑΙΓΝΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
  1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΚΑΙ  ΙΝΤΕΡΝΕΤ,  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

  ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
  2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
  3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  Η/Υ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   

   

  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 11-1-2022 αίτηση και να δηλώσουν το μάθημα ή γνωστικό αντικείμενο για το οποίο ισχύει η αίτησή τους.

  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

  1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Επιστημονικές εργασίες σε τρία (3) αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD, προτιμώμενη μορφή αρχείου PDF).
  4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  5. Φωτοτυπία και των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες- μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
  7. Οι υποψήφιοι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

  Οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν οφείλουν:

  1. Να προσκομίσουν Γνωμάτευση (α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και (β) Ψυχιάτρου είτε δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία του υποψηφίου, προκείμενου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση περί κατοχής ή όχι και άλλης θέσης ή απασχόλησης στο   Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά το διάστημα του εαρινού εξαμήνου 2021-2022.
  3.    Να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα Δήλωσης Στοιχείων Αποζημίωσης  Π.Δ.  407/80  στη   διεύθυνση    https://sis.upatras.gr/    κάνοντας χρήση των στοιχείων Ιδρυματικού Λογαριασμού της μορφής user@upatras.gr που τους έχει αποδοθεί από το Τμήμα Δικτύων  Πανεπιστημίου  Πατρών. Όσοι δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν αίτηση online επιλέγοντας «ΠΔ407/80». Στη συνέχεια   επικοινωνούν με το UPnet για την   παράδοση   του   λογαριασμού χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία.
  4.  Εφόσον κατέχουν και άλλη θέση/απασχόληση στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την Υπηρεσία τους σχετική άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου  και να την αναρτήσουν στην εν λόγω εφαρμογή. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής φόρμας η ως άνω βεβαίωση, υποχρεούνται να  αναρτήσουν την αίτηση που έχουν υποβάλλει στην Υπηρεσία τους, όπου θα αναγράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι την έχουν καταθέσει και δεσμεύονται  για την προσκόμισή της, αμέσως μόλις την παραλάβουν. Η μη ανάρτηση των ανωτέρω, καθώς και των υπολοίπων δικαιολογητικών που απαιτούνται,  συνεπάγεται τη μη υπογραφή Σύμβασης.
  5. Οι έχοντες την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, δύνανται, αντί του Πιστοποιητικού Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας, καθώς και του αντιγράφου  Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν: ι) την οργανική θέση στην οποία έχουν διορισθεί  και ιι) ότι δεν μεσολάβησε από τον διορισμό τους, γεγονός που θα αποτελούσε νόμιμο κώλυμα για την πρόσληψή τους.

   

  Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι:

  Α. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής Πράξης Πρόσληψης. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του Κράτους, την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος με ημερομηνία κατάθεσης μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας επιλογής.

  Β. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης και το Πιστοποιητικό Τύπου Α΄ του αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της σχετικής Πράξης Πρόσληψης.

   

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έως 11-1-2022

   

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πανεπιστήμιο Πατρών, Μ. Αλεξάνδρου 1 –ΚΟΥΚΟΥΛΙ  ΠΑΤΡΑΣ Τ.Κ.: 263 34

   

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα 2610962870

  ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ: dept.upatras.gr

  ΕMAIL: deptsecr@upatras.gr

   

  Πάτρα, 22-12-2021

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ