ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Υπολογιστικού Κέντρου ΦΕΠ (ΕΜ 016)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Διαμόρφωση Υπολογιστικού Κέντρου ΦΕΠ» (ΕΜ 016)/ (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 207255).

Προϋπολογισμός: 61.500,01 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2024ΝΑ34600003.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 22 Απριλίου 2024, 12:00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΜ 016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___160424-s