προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπου (με τον Αναπληρωτή του) των Μελών α) Εργαστηριακού Διδακτικού  Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) &  β) Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστήμων Του Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΔΑ Ψ16Φ469Β7Θ-Ψ87 προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ &ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία

ΕΔΙΠ- αίτηση υποψηφιότητας – Υπεύθυνη Δήλωση

ΕΤΕΠ- αίτηση υποψηφιότητας – Υπεύθυνη Δήλωση