ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Επισκευή και αποκατάσταση υγρομονώσεων στο κτίριο Βιολογίας» (ΕΜ 010) / (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 187363)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Επισκευή και αποκατάσταση υγρομονώσεων στο κτίριο Βιολογίας» (ΕΜ 010) / (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 187363).

Προϋπολογισμός: 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2021ΝΑ34600380.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 14 Μαρτίου 2022, 10:00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΜ 010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_signed_ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___030322