ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Τοποθέτηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων περίφραξης και θυρών στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι» (ΕΜ 011) / (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 187370)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Τοποθέτηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων περίφραξης και θυρών στο χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι» (ΕΜ 011) / (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 187370).

Προϋπολογισμός: 67.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2021ΝΑ34600380.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 14 Μαρτίου 2022, 10:00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΜ 011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_signed_ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___030322