Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 24 «Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα» του Ν. 4957/22, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας

Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 24 «Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα» του Ν. 4957/22, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας

9ΧΙΖ469Β7Θ-Ο0Ξ