10ο Forum Υγείας 2022, 01-03/10/2022

Το 10ο Forum Υγείας 2022 θα πραγματοποιηθεί  1-3 Οκτωβρίου 2022 και θα είναι υβριδικό. Συνδιοργανώνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, την Περιφέρεια Δυτικής  Ελλάδας, το Επιμελητήριο Αχαΐας, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας και άλλους σημαντικούς φορείς της περιοχής. Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν με φυσικό τρόπο και ταυτόχρονα θα προβάλλονται live διαδικτυακά αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία μετάδοσης μέσω της πλατφόρμας www.forumanaptixis.gr.

Χώρος διεξαγωγής των φυσικών εκδηλώσεων του «10ου Forum Υγείας 2022»  είναι η συνεδριακή αίθουσα στην Πάτρα (Τριών Ναυάρχων 40) του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος, που θα διαμορφωθεί ανάλογα από τους οργανωτές για τις ανάγκες των υβριδικών εκδηλώσεων.

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών (APEL) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει στο 10ο Forum Υγείας 2022 στα πλαίσια της εκδήλωσης: Τεχνολογικές εξελίξεις στην υποβοηθούμενη θεραπευτική παρέμβαση – Η προσέγγιση του έργου «Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό» (PLan-V) που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-02159).