1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και 1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και 1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

1η Τροποποητική Πράξη Συγκρότησης Κοσμητείας ΣΕΥ – ΑΔΑ ΩΦΑ1469Β7Θ-1Υ1

ΑΔΑ – Γ. Σ. ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 9Ρ83469Β7Θ-Ω4Γ-1