Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την επικαιροποίηση προσαρμογής και την συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)” (αριθ. διακ. 9/24)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την επικαιροποίηση συμμόρφωσης και την προσαρμογή του Πανεπιστημίου Πατρών στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)” (αριθ. διακ. 9/24) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα, 17 Μαΐου 2024 & ώρα 20:00 και με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την Παρασκευή, 23 Μαΐου 2024 & ώρα 10:00 π.μ.

9.24 ΠΕΡΙΛΗΨΗ – signed – ΑΔΑ , 9.24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – signed – ΑΔΑΜ , espd-request-v2 (9_24)-signed