Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων Μελών ΕΤΕΠ στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας

Η Πρόεδρος του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία ετήσια που άρχεται  την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Η διαδικασία ανάδειξης του εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών είναι καθολική, άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 18.06.2024, ημέρα Τρίτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00π.μ έως τις 13:00μ.μ.

Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 19.06.2024 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αίτηση (επισυνάπτεται) υπογεγραμμένη από τους ίδιους ενώπιον του Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έως και τις 27/05/2024 και ώρα 13:00 μ.μ, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό τους λογαριασμό στην διεύθυνση geoponia@upatras.gr.

Ακολούθως οι αιτήσεις υποψηφιοτήτων πρωτοκολλώνται και διαβιβάζονται στο Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.) μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Προκήρυξη (αρχείο PDF)

Αίτηση Υποψηφιότητας ΕΤΕΠ (αρχείο DOCX)