ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας» (Π- 16/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας»  (Π-  16/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  24-04-2024    και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 16