Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τον “Καθαρισμό – συντήρηση δεξαμενής νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τον “Καθαρισμό – συντήρηση δεξαμενής νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών” (αριθ. διακ. 59/23) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024 & ώρα 20:00.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_59.23 – signed_ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 59_23_signed_ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ_59_23 (1)