Αρ. Διακήρυξης 55/23 Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Υπηρεσία για οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές αποκαταστάσεις στα κτίρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

55_23_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ