Αρ. Διακήρυξης 7/24 Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Evaluation Boards & Παρελκομένων) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024”

7_24 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ