ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος» (Π-26/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς της πρόσκλησης με τιτλό: «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος» (Π-26/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 24/05/2024 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -26     ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ