ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Μεσολόγγι, και Αμαλιάδα από 14/06/2024 μέχρι και 13/09/2024» (Π-33/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Καθαριότητα εξωτερικών χώρων του Πανεπιστημίου Πατρών στις πόλεις Πάτρα (Ρίο και Κουκούλι), Μεσολόγγι, και Αμαλιάδα από 14/06/2024 μέχρι και 13/09/2024» (Π-33/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 24/05/2024 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -33  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. -33