ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του αντλιοστασίου και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων καθώς και προμήθεια αντιμυκητιακού – βιοκτόνου πετρελαίου δεξαμενών Η/Ζ του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Π-30/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, της πρόσκλησης με τίτλο: «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του αντλιοστασίου και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων καθώς και προμήθεια αντιμυκητιακού – βιοκτόνου πετρελαίου δεξαμενών Η/Ζ του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024» (Π-30/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 24/05/2024 και ώρα 15:00.

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -30        ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ