Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “ Προμήθεια και Εγκατάσταση Σύγχρονων multichannel / Global.sim Συσκευών Επικοινωνίας των συστημάτων Πυρανίχνευσης Κατάσβεσης και Συναγερμών του Πανεπιστημίου Πατρών με το υφιστάμενο Κέντρο Λήψεως Σημάτων ‘’ με αριθμό Διακήρυξης 39/23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ παραλαβής 39_23