Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Συντήρηση κτιρίων, υποδομών και περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Πατρών (2023-2025)» (Ε460), Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196165,2

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω διακοπής της παροχής των υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα λόγω εργασιών αναβάθμισης για το χρονικό διάστημα 14/3/2023 και από ώρα 18:00 έως 23/3/2023 και ώρα 18:00, καθώς και διαφόρων τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά το στάδιο υποβολής προσφορών, και για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στα πλαίσια υποβολής προσφορών του διαγωνισμού «Συντήρηση κτιρίων, υποδομών και  περιβάλλοντος χώρου του Πανεπιστημίου Πατρών (2023-2025)», το Πανεπιστήμιο Πατρών αποφάσισε την τροποποίηση του διαγωνισμού με νέο Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196165,2 και την μετάθεση

– της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  για την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 12:00, και

– της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για την Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00.