Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φαρμακευτικής, 2) Οικονομικών Επιστημών, 3) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 4) Μαθηματικών και 5) Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Πάτρα  27  /  3  /  2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φαρμακευτικής, 2) Οικονομικών Επιστημών, 3) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 4) Μαθηματικών και 5) Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Χημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 756/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.3.2023)

ΑΔΑ: Ψ2ΞΞ469Β7Θ-Η2Γ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33020

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνής Οικονομική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 756/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.3.2023)

ΑΔΑ: Ψ0ΚΛ469Β7Θ-ΑΕΠ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33021

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 756/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.3.2023)

ΑΔΑ: 6Τ8Ο469Β7Θ-Μ6Π                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33022

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 756/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.3.2023)

ΑΔΑ: ΨΖΣΘ469Β7Θ-ΤΒΡ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ:  33024

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογοπαθολογία: Διαταραχές Επικοινωνίας – Δυσφαγία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 756/20.3.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 21.3.2023)

ΑΔΑ: Ψ6ΜΑ469Β7Θ-3ΟΝ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 33027

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   28  /  5  /  2023

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Φαρμακευτικής                                                           e-mail: pharminf@upatras.gr

                                                                                   Ιστότοπος: www.pharmacy.upatras.gr

                                                                                    τηλ.: 2610 962300

 

 Οικονομικών Επιστημών                                             e-mail: econsecr@upatras.gr

                                                                                     Ιστότοπος: http://www.econ.upatras.gr

                                                                                      τηλ.: 2610 962590-592

 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών                                            e-mail: secretary@ceid.upatras.gr

Υπολογιστών και Πληροφορικής                                  Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr

                                                                                    τηλ.: 2610 996939-40-41

 

Μαθηματικών                                                                e-mail: secr-math@math.upatras.gr

                                                                                      Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

                                                                                      τηλ.: 2610 996735

 

Λογοθεραπείας                                                              e-mail: sltsecr@upatras.gr

                                                                                     Ιστότοπος: http://www.logoth.upatras.gr

                                                                                      τηλ.: 2610 962801

 

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ