Όργανο Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και των αναπληρωτών τους στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΨΕ2Ν469Β7Θ-ΩΚΡ