ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού υλικού στο μάθημα «Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας», για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Π-33/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Ανάπτυξη εξειδικευμένου ηλεκτρονικού υλικού στο μάθημα «Κοινωνικές και Νομικές Πλευρές της Τεχνολογίας», για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τομέα Λογικού των Υπολογιστών, του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» (Π-33/2023) σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά  των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -Π-33

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 07-06-2023    και ώρα 15:00.