ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΑΝΑΚΗΡYΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕTEΠ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΑΝΑΚΗΡYΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ορισμός Διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων στις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία