ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών Ακατακύρωτα αρ. Διακ. 23/2023 » (Π-4/2024)

Παρατείνεται  η ημερομηνία υποβολής προσφορών  της πρόσκλησης  με αρ. πρωτ. 29093/18-04-2024 και  με τίτλο :«Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών Ακατακύρωτα αρ. Διακ. 23/2023 » (Π-4/2024)       έως τις  18-05-2024   και ώρα  15:00