Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Επιστήμης των Υλικών, 2) Χημικών Μηχανικών, 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 4) Λογοθεραπείας και 5) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   29  /  4  /  2024

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Επιστήμης των Υλικών, 2) Χημικών Μηχανικών, 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 4) Λογοθεραπείας και 5) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία ή/και Υπολογιστικές Προσομοιώσεις Κβαντικών Διεργασιών και Ελέγχου σε Υλικά και Συστήματα Κβαντικών Τεχνολογιών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1194/18.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.4.2024)

ΑΔΑ: 6ΥΨ4469Β7Θ-ΓΞΕ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40523

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Β΄ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Φυσικοχημεία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1191/18.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 18.4.2024)

ΑΔΑ: 6ΜΞ0469Β7Θ-ΞΔΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας:        ΑΡΡ: 40524

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 40526

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 40529

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μη καταστροφικός Έλεγχος Υλικών και Κατασκευών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1261/25.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 25.4.2024)

ΑΔΑ: 65Μ9469Β7Θ-ΛΡΦ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40525

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ιατρική»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1261/25.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 25.4.2024)

ΑΔΑ: 60ΒΓ469Β7Θ-ΔΦΧ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40527

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ι

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Πνευμονολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1255/24.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 24.4.2024)

ΑΔΑ: Ψ99Β469Β7Θ-ΠΣΧ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40528

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις  1  /  7  /  2024

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 

Επιστήμης τω Υλικών                                                        email: mscisecr@upatras.gr

                                                                                          Ιστότοπος: www.matersci.upatras.g

                                                                                          τηλ.: 2610- 996301/996302

 

Χημικών Μηχανικών                                                         e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

                                                                                          Ιστότοπος:www.chemeng.upatras.gr

                                                                                          τηλ.: 2610 969502

 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών                                   e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Μηχανικών                                                                       Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

                                                                                         τηλ.: 2610 969401

 

Λογοθεραπείας                                                               e-mail: sltsecr@upatras.gr

                                                                                       Ιστότοπος: http://www.logoth.upatras.gr

                                                                                         τηλ.: 2610 962801

 

Ιατρικής                                                                            e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                                                        Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                                                        τηλ.: 2610 969100-8

 

 

 

Ο Πρύτανης

 

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ