Πράξεις εκλογής εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και των αναπληρωτών τους στην Σύγκλητο του Παν.Πατρών

ΕΕΠ Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου στην Σύγκλητο

ΕΔΙΠ Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου στην Σύγκλητο

ΕΤΕΠ Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπου στην Σύγκλητο