Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) των μελών α) Εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και β) Ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην Κοσμητεία της Πολυτεχνική Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη (αρχείο PDF)

Αίτηση Υποψηφιότητας Εκπροσώπων (αρχείο DOCX)