Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Χημικών Μηχανικών, 2) Ιατρικής, 3) Φυσικής και 4) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   17 /  4  /  2024

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Χημικών Μηχανικών, 2) Ιατρικής, 3) Φυσικής και 4) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Γ΄ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Παρασκευή και χαρακτηρισμός σύνθετων/νανοσύνθετων υλικών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1113/7.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 8.4.2024)

ΑΔΑ: 6ΣΞ9469Β7Θ-0ΛΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας :       ΑΡΡ: 40268

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 40271

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 40274

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Φυσική – Ιατρική Πληροφορική»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1118/8.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 9.4.2024)

ΑΔΑ: 67ΦΔ469Β7Θ-7ΡΚ                              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40269

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή – Περιβαλλοντική Υγιεινή»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1118/8.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 9.4.2024)

ΑΔΑ: ΨΞ7Κ469Β7Θ-ΡΗ9                               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40270

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική της Ατμόσφαιρας»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1118/8.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 9.4.2024)

ΑΔΑ: 6Η1Ν469Β7Θ-8ΨΝ                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40272

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στην Εκπαίδευση»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1121/8.4.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 9.4.2024)

ΑΔΑ: 6ΤΗ5469Β7Θ-ΠΥΥ                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40273

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   18  /  6 /  2024

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 Χημικών Μηχανικών                                                  e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

                                                                                    Ιστότοπος:www.chemeng.upatras.gr

                                                                                    τηλ.: 2610 969502

 

Ιατρικής                                                                      e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                                                   Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                                                   τηλ.: 2610 969100-8

 

Φυσικής                                                                     e-mail: secrphysics@upatras.gr

                                                                                  Ιστότοπος: www.physics.upatras.gr

                                                                                 τηλ.: 2610 996098, 996061, 996070

 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και                               e-mail: secptde@upatras.gr

Κοινωνικής Εργασίας                                              Ιστότοπος: www.edu-su.upatras.gr

                                                                              τηλ.: 2610 969700-5

 

 

Ο Πρύτανης

 

   ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ