ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια/Συνδρομή σε περιοδικά, για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων» (Π- 15/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια/Συνδρομή σε περιοδικά, για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων» (Π-  15/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  23-04-2024    και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15