Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και 3) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα  13  /  9  /  2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και 3) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο «Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στην ανάπτυξη και στην επεξεργασία της γλώσσας».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2664/7.9.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 7.9.2023)

ΑΔΑ: 6Ξ8Ω469Β7Θ-Γ05                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 35878

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων με Έμφαση στα Τεχνοοικονομικά Κριτήρια».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2664/7.9.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 7.9.2023)

ΑΔΑ: 6Α7Ω469Β7Θ-ΤΨ5                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 35879

 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μία κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών και Μεταποιητικών Επιχειρήσεων Τροφίμων»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2300/11.9.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 11.9.2023)

ΑΔΑ: 6ΥΡΩ469Β7Θ-Μ94                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 35880

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   14  /  11  /  2023

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 

 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και                               e-mail: secptde@upatras.gr

Κοινωνικής Εργασίας                                               Ιστότοπος: www.edu-su.upatras.gr

                                                                                  τηλ.: 2610 969700-5

 

 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                         e-mail: secretary@ece.upatras.gr

και Τεχνολογίας Υπολογιστών                                   Ιστότοπος: http://www.ece.upatras.gr

                                                                                  τηλ.: 2610 996492

 

 

Επιστήμης και Τεχνολογίας                                      e-mail: foodscsecr@upatras.gr

Τροφίμων                                                               Ιστότοπος: http://foodscitech.upatras.gr

                                                                              τηλ.: 26410 74129- 31

                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ