Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Ιατρικής, 2) Νοσηλευτικής, 3) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 4) Πολιτικών Μηχανικών και 5) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα  13  /  2  /  2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Ιατρικής, 2) Νοσηλευτικής, 3) Διοίκησης Επιχειρήσεων, 4)  Πολιτικών Μηχανικών και 5) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 316/9.2.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 10.2.2023)

ΑΔΑ:      ΨΤΟΡ469Β7Θ-ΛΤ0                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 32210

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοϊατρική Πληροφορική – Βιοπληροφορική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 316/9.2.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 10.2.2023)

ΑΔΑ: 6ΑΟΓ469Β7Θ-Π6Ξ                                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 32211

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης316/9.2.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 10.2.2023)

ΑΔΑ:      6ΨΠΖ469Β7Θ-ΑΨΓ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 32212

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός και διαχείριση συγκοινωνιακής υποδομής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 316/9.2.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 10.2.2023)

ΑΔΑ: 6ΓΝΓ469Β7Θ-ΙΦΠ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 32213

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Αναγνώριση και Διάγνωση Πολύπλοκων Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 316/9.2.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 10.2.2023)

ΑΔΑ: ΨΘΕΚ469Β7Θ-ΞΝΑ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 32214

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις  14  /  4  /  2023

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Ιατρικής                                                           e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                                       Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                                       τηλ.: 2610 969100-8

 

Νοσηλευτικής                                                  e-mail: nursingsecr@upatras.gr

                                                                        Ιστότοπος: http:nurs.upatras.gr

                                                                         τηλ.: 2610 962831-3

 

Διοίκησης Επιχειρήσεων                                  e-mail: secretar@upatras.gr

                                                                        Ιστότοπος: http://www.bma.upatras.gr

                                                                         τηλ.: 2610 969968,974,975,988

 

 

Πολιτικών Μηχανικών                                       e-mail: civil@upatras.gr

                                                                         Ιστότοπος: http://www.civil.upatras.gr

                                                                         τηλ.: 2610 996501,504

 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών                     e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Μηχανικών                                                         Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

                                                                           τηλ.: 2610 969401

 

 

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ