Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 2) Φιλολογίας, και 3) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   13 /  5  /  2024

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 2) Φιλολογίας, και 3) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Επικοινωνίες»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1316/1.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 8.5.2024)

ΑΔΑ: ΨΒΠ5469Β7Θ-ΗΥΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 40646

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 40650

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση: Αρχές, Αλγόριθμοι και Εφαρμογές»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1316/1.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 8.5.2024)

ΑΔΑ: 9Π8Ζ469Β7Θ-3ΓΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 40647

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 40652

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Παπυρολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1330/1.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 8.5.2024)

ΑΔΑ:  ΨΒΙΗ469Β7Θ-9ΛΓ                                       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 40651

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο Θέατρο – Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1330/1.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 8.5.2024)

ΑΔΑ: Ψ2Ρ0469Β7Θ-9ΛΓ                                         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ:  40653

 

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   15  /  7  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                                 e-mail: secretary@ece.upatras.gr

και Τεχνολογίας Υπολογιστών                                            Ιστότοπος: http://www.ece.upatras.gr

                                                                                           τηλ.: 2610 996492

 

Φιλολογίας                                                                        e-mail: philsec@upatras.gr

                                                                                         Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

                                                                                         τηλ.: 2610 969757-760

 

Θεατρικών Σπουδών                                                         e-mail: theatricalstudies@upatras.gr

                                                                                        Ιστότοπος: http://www.theaterst.upatras.gr

                                                                                         τηλ.: 2610 962925

 

 

Ο Πρύτανης

 

  ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ