Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   28  /  9  /  2023

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης, Εφαρμογές».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2463/25.9.2023 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 25.9.2023)

ΑΔΑ: 6ΙΔ7469Β7Θ-Υ0Β                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 36177

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   29 /  11  /  2023

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Οικονομικών Επιστημών                                                    e-mail: econsecr@upatras.gr

                                                                                           Ιστότοπος: http://www.econ.upatras.gr

                                                                                          τηλ.: 2610 962590-592

 

          Ο Πρύτανης

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ