Προκήρυξη θέσης ΕΤΕΠ στο Μηχανουργικό Κέντρο – προθεσμία αιτήσεων 8/12/2021

Ανακοινώνεται ότι έχει προκηρυχθεί η πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού  (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ στο γνωστικό αντικείμενο: «Μηχανουργική Τεχνολογία» του Μηχανουργικού Κέντρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι 8/12/2021.

.Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

  1. 1. Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο και ισότιμο της αλλοδαπής
  2. 2. Δεκαετή ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία στη χρήση των παρακάτω εργαλειομηχανών: συμβατικός και ψηφιακά  ελεγχόμενος (CNC) τόρνος, συμβατική και ψηφιακά ελεγχόμενη (CNC) φρέζα, μηχανές ηλεκτροδιάβρωσης.
  3. 3. Γνώση αγγλικής γλώσσας
  4. 4. Πιστοποιητικό γνώσης λογισμικού σχεδίασης (Αutocad)

Αίτηση υποψηφιότητας για θέση ΕΤΕΠ-Μηχανουργικό Κέντρο

Περισσότερες πληροφορίες στη  Γραμματεία  της  Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής (υπεύθυνη Γ. Δημοπούλου τηλ: 2610 969684 ή 2610 969639) και στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών http://www.engineering.upatras.gr