Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Τμήμα ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 2/8-02-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 3 (τριών) υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ Β545/2020) και τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022.

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, είναι:

 • α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής, &
 • β)  Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 92,  του ν. 4957/2022.

Πτυχιούχοι Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. σε διαφορετικό θεματικό πεδίο από εκείνο του προτεινόμενου τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του κανονισμού του Τμήματος, απαιτείται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ν4957/2022,άρθρο 90. Τα προτεινόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 4 και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Ο χρόνος παρακολούθησης του κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

 1. Aίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ερευνητική Πρόταση, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.
 5. Αντίγραφο τίτλου Πτυχίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής,
 6. Αντίγραφο τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του τίτλου
 8. Δύο συστατικές επιστολές. [Μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών να δηλωθούν στην Γραμματεία του Τμήματος τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email) των προτεινόμενων για συστατική επιστολή μελών Δ.Ε.Π των Α.Ε.Ι , Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητές και ερευνητές ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού.]
 9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 10. Πρόσφατη φωτογραφία

 

Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω μια Ερευνητική Πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

(α) Τίτλο, θεματική περιοχή/περιοχές, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 5).

(β) Γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής της διατριβής.

(γ) Συνοπτική περιγραφή του θέματος (200-400 λέξεις).

(δ) Σύνοψη βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με το προτεινόμενο θέμα (300-600 λέξεις).

(ε)  Προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

(στ) Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (200-400 λέξεις).

(ζ) Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές υποθέσεις της διδακτορικής διατριβής (200-400 λέξεις).

(η) Μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις).

(θ) Βιβλιογραφικές αναφορές.

 

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 • Η συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ Β545/2020) και στην παράγραφο 1 της παρούσας.
 • Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές
 • Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη με τον υποψήφιο

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα ακόλουθα:

 • Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία

 

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη:     https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#   μέχρι και 02/04/2023, 23:59.

 

Η Συνέλευση του τμήματος  ορίζει Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων ΥΔ.

 

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, η οποία αποφασίζει επί της επιλογής των υποψηφιοτήτων.

Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει επίσης τις περιπτώσεις υποψηφίων κάτοχων Δ.Μ.Σ. σε διαφορετικό θεματικό πεδίο από εκείνο του προτεινόμενου τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής, για τους  οποίους απαιτείται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων και προτείνει στη Συνέλευση τα απαιτούμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Η Συνέλευση  ορίζει τα μαθήματα τα οποία  ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, (τηλ. 2631058353, 413),  e-mail: asfasecr@upatras.gr  και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://asfa.upatras.gr/?page_id=649