Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Φοιτητών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής είκοσι (20) υποψηφίων διδακτόρων
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημική Μηχανική, είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων.
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δικαίωμα υποβολής αίτησης, κατά το άρθρο 92 του Ν. 4957/2022, έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων και να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 92, παρ. 2 του Ν. 4957/2022, θα περιλαμβάνει: α) προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, β) σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή, γ) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής, δ) προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο χρήσης εντός της προθεσμίας υποβολής, μαζί και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο Διπλώματος/Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
5. Πιστοποιητικά Αναλυτικών βαθμολογιών
6. Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
8. Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.).
9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα με τα στοιχεία των υποψηφίων και την πρότασή της.
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.
Πληροφορίες: www.chemeng.upatras.gr
Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, GR 265 04 Πατρα
Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή, τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3
Fax: +30 2610 969532, E-mail: phd-studies@chemeng.upatras.gr, chemengsecr@upatras.gr