Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Κοσμήτορα    της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών                                                                                  του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31/10/2024

ΑΔΑ 6Χ61469Β7Θ-Π95 προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

δήλωση υποψηφιότητας