Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εισαγωγής είκοσι (30) υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (χειμερινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημική Μηχανική, τριάντα (30) νέων Υποψήφιων Διδακτόρων (Υ.Δ.).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).

Αίτηση δύναται να υποβάλλουν τελειόφοιτοι/διπλωματούχοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας των διδακτορικών σπουδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του υποψήφιου διδάκτορα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι Υ.Δ. υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν µε επιτυχία σε έναν αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων και να εκπονήσουν υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος δύναται να υποβάλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 01 Ιουλίου 2024, μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm τα εξής:

 1. Σχετική αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος) στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή με: i) τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής, ii) τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και iii) γλώσσα συγγραφής, η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής.
 2. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα, ii) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν), iii) περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου).
 6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας.
 7. Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος) (οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου).
 8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (εφόσον υπάρχουν).
 9. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο.
 10. Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 11. Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την πρόσκληση και την κείμενη νομοθεσία. Επιπροσθέτως ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά του.
 12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η Συνέλευση του Τμήματος κατηγοριοποιεί τις υποβληθείσες αιτήσεις με βάση τη συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει μία τριμελή επιτροπή ανά κατηγορία αιτήσεων (Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων). Η ανωτέρω επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και τον προτεινόμενο επιβλέποντα, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.

Η τελική επιλογή των Υ.Δ. πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι ημερομηνίες των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

Πληροφορίες: www.chemeng.upatras.gr

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη, GR 265 04 Πατρα

Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή, τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3

Fax: +30 2610 969532, E-mail: phd-studies@chemeng.upatras.gr, chemengsecr@upatras.gr