Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με τίτλο ¨Σχεδιασμός Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για απόκτηση
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο Σχεδιασμό Ανθεκτικών, Βιώσιμων και Ευφυών Υποδομών με τις εξής Ειδικεύσεις:
Α. Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας
Β. Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές
Γ. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι:
(α) διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τριακοσίων (300) πιστωτικών μονάδων, από Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
(β) διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τριακοσίων (300) πιστωτικών μονάδων, άλλων Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
(γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Τμημάτων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού. Τελειόφοιτοι των Τμημάτων αυτών μπορούν να γίνουν δεκτοί με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απονομή του διπλώματος ή του πτυχίου τους και θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τυχόν καθορισθείσες εξετάσεις προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 και σχετική απόφαση του Τμήματος πριν την έναρξη του πρώτου διδακτικού εξαμήνου του ΠΜΣ.
(δ) τελειόφοιτοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας σπουδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του φοιτητή σε αυτή την περίπτωση δεν χορηγείται καμία βεβαίωση.

Υποψήφιοι απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Σχολών οφείλουν εφόσον προεπιλεγούν, να εξεταστούν επιτυχώς (κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2024 και πριν την εγγραφή τους στο πρόγραμμα) σε τρία (3) προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος – τα μαθήματα θα ορισθούν με απόφαση του Τμήματος (πριν την εξεταστική περίοδο Σπετεμβρίου 2024) και θα επιλεγούν από τον κατάλογο μαθημάτων κάθε ειδίκευσης που παρατίθεται στο Παράρτημα Α της παρούσας προκήρυξης.

Στην αίτησή του, κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει την Ειδίκευση, την οποία επιθυμεί να ακολουθήσει.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για απόκτηση ΔΜΣ είναι δύο (2) εξάμηνα. Για εργαζόμενους φοιτητές και σε ειδικές περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η διάρκεια σπουδών στις περιπτώσεις αυτές δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της ελάχιστης διάρκειας φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ακολουθήσουν μία από τις παρακάτω δύο εναλλακτικές: (i) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ μεταπτυχιακά μαθήματα (τέσσερα ανά εξάμηνο) ή (ii) να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έξι μαθήματα (τέσσερα στο πρώτο και δύο στο δεύτερο εξάμηνο) και να εκπονήσουν διπλωματική εργασία στο δεύτερο εξάμηνο. Ο κατάλογος των προπτυχιακών μαθημάτων επισυνάπτεται.

Το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025 θα εισαχθούν στο ΠΜΣ μέχρι 35 φοιτητές. Η ενδεικτική κατανομή των εισαγομένων στις Ειδικεύσεις του ΠΜΣ είναι:
– Υλικά, Κατασκευές και Γεωτεχνικά Έργα Υψηλής Επιτελεστικότητας : 15
– Υδραυλική και Περιβαλλοντική Μηχανική για Βιώσιμες Υποδομές : 10
– Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων : 10

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων : ακαδημαϊκές επιδόσεις του υποψηφίου/ας (γενικός βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της ειδίκευσης του ΠΜΣ, διάρκεια σπουδών, την επίδοση σε διπλωματική/πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο) με βάρος 60% και ελάχιστη τιμή 30%, επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας (βάρος 3), γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (βάρος 2%), δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (βάρος 15%), κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών συναφών με το παρόν πρόγραμμα σπουδών (βάρος 5%), επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου σε αντίστοιχο τομέα ή σε συναφές αντικείμενο (βάρος 5%), και υποβαλλόμενες συστατικές επιστολές (βάρος 10%).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 21/6/2024 τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Τ.Κ. 265 04 Ρίο Πατρών, τηλ.: 2610 996 502 –2610 996 504), όπως επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένα, πλην των συστατικών επιστολών) στο σύνδεσμο:
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

1) Αίτηση συμμετοχής (*) όπου δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τους τίτλους σπουδών τους καθώς και την ειδίκευση της επιλογής τους.
2) Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (σε περίπτωση εκκρεμότητας οι υποψήφιοι υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναφέρουν το λόγο καθώς και το πότε θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους).
3) Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας με όλες τις συμμετοχές σε εξετάσεις. Σε περίπτωση που καταθέσουν Αναλυτική Βαθμολογία μόνο με τους προβιβάσιμους βαθμούς, καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι η Σχολή τους δεν χορηγεί Αναλυτική Βαθμολογία με όλες τις συμμετοχές στις εξετάσεις.
4) Βιογραφικό σημείωμα.(αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα)
5) Αποδεικτικά ερευνητικής ή και επαγγελματικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
6) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους (οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου). Τα στοιχεία των συνταξάντων τις επιστολές αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου(*). Οι συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες, μπορούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση gradcivil@upatras.gr.
7) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (εάν υπάρχει)
8) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)
9) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
10) Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (με αναφορά του επιπέδου γνώσης) (ΦΕΚ 4870/Β Τεύχος.2.8.2023/Αρθ.5.1 σελ.53653) (και της Ελληνικής για αλλοδαπούς)
11) Περίληψη διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (εφ’ όσον προβλέπεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του/της υποψηφίου/ας)
12) Περιγραφή στόχων(*) του υποψηφίου/ας ως προς την συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Για κατόχους πτυχίου ομοταγούς αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής, ο έλεγχος αναγνώρισης της ισοτιμίας τίτλου σπουδών θα διενεργηθεί από το Τμήμα.

(*) Έντυπα αίτησης και συστατικών επιστολών στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο Αιτήσεις-Έντυπα της ιστοσελίδας του Τμήματος: www.civil.upatras.gr.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

 

Κατάλογος προπτυχιακών μαθημάτων, στα οποία οφείλουν να εξεταστούν οι επιλεγόμενοι για το ΠΜΣ, οι οποίοι είναι απόφοιτοι μη Πολυτεχνικών Σχολών

 

Προπτυχιακά μαθήματα για την Ειδίκευση Α Προπτυχιακά μαθήματα για την Ειδίκευση Β Προπτυχιακά μαθήματα για την Ειδίκευση Γ
Σχεδιασμός Γραμμικών Στοιχείων Οπλισμένου Σκυροδέματος Υδραυλική Τεχνική της Κυκλοφορίας
Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων Υδρολογία Σχεδιασμός και Κατασκευή Οδών
Εδαφομηχανική Ι Καθαρισμός Νερού Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Ανάλυση Γραμμικών Φορέων με Μητρώα Επεξεργασία Λυμάτων Ανάλυση & Σχεδιασμός Μεταφορών I
Μηχανική των Υλικών Ρευστομηχανική Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
Ανάλυση Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων Χημεία Περιβάλλοντος Οργάνωση Έργων και Εργοταξίων

 

Η εξεταστέα ύλη και ενδεικτική βιβλιογραφία αναφέρονται στα περιγράμματα των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.civil.upatras.gr/el/ProptixiakhEkpaideysh/OdhgosSpoudwn/).

 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παραπάνω μαθήματα ταυτόχρονα με τους προπτυχιακούς φοιτητές, ακολουθώντας το Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2024. Το πρόγραμμα των εξετάσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.