ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την υπηρεσία «Συντήρηση χλοοτάπητα και γηπέδου beach volley των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη (2022-2024)» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-21)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση χλοοτάπητα και γηπέδου beach volley των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για δύο έτη (2022-2024)» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-21). 

Προϋπολογισμός: 37.138,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2021ΝΑ34600380.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 24 Ιανουαρίου 2022, 12:00.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

1.ΤΚΠΣ-21. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_signed_ΑΔΑΜ

ΤΚΠΣ-21. Έντυπο Προσφοράς