ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ: «Προμήθεια χαρτιού για το Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων» (Π- 17/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την “Προμήθεια χαρτιού για το Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων” (Π- 17/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  26-04-2024    και ώρα 14:00

ΑΔΑΜ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -17