ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών Ακατακύρωτα αρ. Διακ. 23/2023 » (Π-4/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών Ακατακύρωτα αρ. Διακ. 23/2023»   (Π-  4/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  29-04-2024    και ώρα 15:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -4   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Π 4