ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ: «Ξυλουργικές υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής-αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-37)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Ξυλουργικές υπηρεσίες συντήρησης-επισκευής-αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο Πατρών» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-37) 

Προϋπολογισμός: 24.800,00  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2021ΝΑ34600380  – MIS 5149665

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 3 Οκτωβρίου 2022, 12:00.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΤΚΠΣ-37. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_signed_ΑΔΑΜ

ΤΚΠΣ-37.ΜΕΛΕΤΗ_ΑΔΑΜ

ΤΚΠΣ-37. Έντυπο Προσφοράς