Ορισμός μελών Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑ: 634Ρ469Β7Θ-ΝΩΓ)

 

Ορισμός μελών Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΑΔΑ: 634Ρ469Β7Θ-ΝΩΓ)