Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2022”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την “Ανανέωση και αναβάθμιση συμβολαίων χρήσης και συντήρησης λογισμικών 2022” με αριθμό διακήρυξης 20/22 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00.

20.22 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – signed – ΑΔΑΜ

20.22 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – signed – ΑΔΑΜ

20.22 ΠΕΡΙΛΗΨΗ – signed – ΑΔΑ

20.22 Ε.Ε.Ε.Σ. espd-request-v2 – signed