Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Μονάδων & Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακ. 43/21) και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00.

1.Διακήρυξη_43.21_Προμήθεια βιβλίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_Προμήθεια βιβλίων_43.21 (5)

espd-request-v2(1)