Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στο πλαίσιο της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εργαστηριακών πάγκων για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής» με αριθ. Διακήρυξης: 48/21

ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ