ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Έκδοση Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» (Π.79/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Έκδοση Οδηγού Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» (Π.79/2022), σύμφωνα με τη συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -79